87. أبدال الأدویة المفردة و الاشجار و الصموغ و الطین، تالیف بدیغورس، ترجمه دکتر احسان مقدس، انتشارات نیلوبرگ، چاپ اول تابستان 1396، قیمت 5500 ریال

 

چکیده: این رساله یکی از رساله های قدیمی طب سنتی است که در باره ابدال الادویه و یا داروهای جایگزین بحث می کند. متن عربی این رساله از روی نسخه خطی کتابخانه ایاصوفیه در استانبول تصحیح وچاپ شده و اینک برای اولین بار متن عربی مصحح و ترجمه فارسی آن تقدیم خوانندگان می شود. 

 

88. سیاه زخم، ترجمه مقاله «فی مرض الشقفه و معالجته» ، تألیف موفق الدین عدنان بن نصر بن منصور عین زربی (متوفای 548 قمری) ، ترجمه دکتر احسان مقدس، انتشارات نیلوبرگ، تهران ، 1396، قیمت 55000 ریال.

 

 


 

 

چکیده: این رساله یکی از رساله های قدیمی طب سنتی که به طور اختصاصی به بحث در باره بیماری سیاه زخم و یا شاربن می پردازد، و اهمیت آن در این است که نشان می دهد اطبای مسلمان در قرن ششم هجری با این بیماری آشنایی کامل داشته اند.